Förskolan & skolan

image1

Svenska förskolan

Svenska förskolan är för barn från 0 till 5 år som ännu inte börjat Kindergarten. Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad. De sjunger svenska sånger, leker svenska lekar, läser svenska sagor och gör enklare pyssel. På schemat finns även natur- och temadagar samt stunder med svensk musik och barnlitteratur.  I de yngre grupperna krävs en förälders närvaro, medan barnen är själva i den äldsta gruppen (4-5 åringar). 


Det förskolan vill uppnå är att stärka banden till Sverige samt intressera och förbereda barnen för ytterligare studier i det svenska språket. Målet är att barnen ska omges av och öva det svenska språket, vistas bland andra svensktalande barn och vuxna så att de i möjligaste mån uppmuntras att behålla sitt svenska språk. All undervisning sker på svenska. För att barnet bäst ska kunna tillgodogöra sig undervisningen är det därför viktigt att det talas svenska i hemmet. 


Förskolan fungerar också som en träffpunkt för småbarnsföräldrar där man kan fika tillsammans, samtala och utbyta erfarenheter.

image2

Svenska skolan

 

Svenska skolan tar emot elever från 6-20 års ålder och erbjuder kompletterande undervisning i svenska. Eleverna måste ha baskunskaper i svenska för att kunna delta. Det övergripande målet är att ge eleverna en kompletterande undervisning i det svenska språket och svensk kultur.  De är indelade i olika klasser efter ålder och förkunskaper. I undervisningen ingår läsning, skrivning, muntliga övningar, Sveriges geografi, svensk historia och svensk naturkunskap. 


Svenska Skolans verksamhet styrs av regler från det Svenska Skolverket, som också bidrar ekonomiskt till verksamheten. Skolverket kräver att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och huvudsakligen använder svenska i det dagliga umgänget med barnet.